เกี่ยวกับสถาบัน

สุเทพ แก่งสันเทียะ | กรรมการ

สุเทพ แก่งสันเทียะ | กรรมการ

สุเทพ แก่งสันเทียะ

กรรมการ

กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก ปร.ด.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2551
 • ปริญญาโท กศ.ม.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2547
 • ปริญญาโท ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2538
 • ปริญญาตรี สส.บ.ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2532
ประวัติการทำงาน
 • 3 มิ.ย. 2552 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
 • 3 ก.ย. 2553 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง จ.บุรีรัมย์
 • 26 ต.ค. 2558 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
 • 5 ต.ค. 2559 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
 • 6 ก.ย. 2560 ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • 22 ก.พ. 2561 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
 • 22 มิ.ย. 2562 รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14
 • 18 ม.ค. 2563 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • 1 ต.ค. 2563 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตำแหน่งปัจจุบัน

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา