video

ถึงอยู่บ้านก็เป็น "มืออาชีพ" ได้

 22-01-2564
102

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพอย่างเต็มระบบ ด้วยแผนเพิ่มช่องทางในการสร้างโอกาสการเรียนรู้สมรรถนะอาชีพใหม่ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระดับองค์ความรู้ในการพัฒนาตัวเอง โดยนำระบบ E-Training มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ ฝึกฝน เติมช่องว่างของสมรรถนะ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงเนื้อหาสาระการเรียนรู้เพียงแค่มีมือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็เตรียมพร้อมเป็น "มืออาชีพ" กับ สคช. ได้แล้ว

SITEMAP
vdo-detail-en