video

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

 22-06-2563
84

สถานการณ์ระบาดโควิด-19 เริ่มดีขึ้นแล้ว ก็ขอให้เรายึดถือปฏิบัติตามมาตรการเข้มข้นกันต่อไป เพื่อให้เราปลอดเชื้อแบบ 100% ... ไม่ประมาทการ์ดอย่าตกกันนะทุกคน

SITEMAP
vdo-detail-en