เกี่ยวกับสถาบัน

การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส

Open Data Integrity and Transparency : OIT

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

  • 10
   แผนการดำเนินงานประจำปี
  • 11
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  • 12
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  • 13
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   • มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
   • คู่มือคุณภาพ
   • คู่มือการปฏิบัติงานในสภาวะต่างๆ เช่นสถานการณ์วิกฤตเชื้อโรคต่างๆและอื่นๆ
  • 14
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  • 15
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • 16
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • 17
   E-Service
  • 18
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • 19
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
  • 20
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   • รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 4
   • รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 3
   • รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 2
   • รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 1
  • 21
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  • 22
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • 23
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  • 24
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  • 25
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • 26
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • 27
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563
   • ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง โครงสร้างองค์กรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
   • ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน การบริหาร และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
   • ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลการทดลองงานของเจ้าหน้าที่ทดลองงาน 2561
   • ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 2559
   • ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการสรรหาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2559
   • ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการจัดการฝึกอบรม และค่าใข้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2556
  • 28
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1
  • 29
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • 30
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • 31
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  • 32
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  • 33
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   • มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   • การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ สคช
  • 34
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาไทย
   • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ
  • 35
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  • 36
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • 37
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   • รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ปี 2563
   • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สคช.
  • 38
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • 39
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • 40
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  • 41
   รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี
  • 42
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563
  • 43
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน