เกี่ยวกับสถาบัน

การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส

Open Data Integrity and Transparency : OIT

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

  • 18
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • 19
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  • 20
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • 21
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  • 22
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • 23
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  • 24
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  • 25
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • 26
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • 27
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน
   • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
   • การบรรจุและตั้งบุคลากร
   • การพัฒนาบุคลากร
   • การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
   • การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  • 28
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4
   • ข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • 29
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
   • คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
  • 30
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • 31
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
  • 32
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  • 33
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  • 34
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  • 35
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  • 36
   การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
  • 37
   การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
  • 38
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
   • การจัดกิจกรรม CSR สานฝัน ปันใจ สู่น้อง
   • การจัดกิจกรรมทำบุญประจำปี 2565
   • การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบของสคช.(ภาษาอังกฤษ) ปี 2565
   • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบของสคช.(ภาษาไทย) ปี 2565
   • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  • 39
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • 40
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  • 41
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • 42
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • 43
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน