เกี่ยวกับเรา

ระเบียบและข้อบังคับ

พ.ย.

ข้อบังคับคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีะและหนังสือรับรองสมรรถนะ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลว. ๓๐ กย ๖๕

01/11/2565
6,915 View