เกี่ยวกับเรา

ระเบียบและข้อบังคับ

ธ.ค.

ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

28/12/2565
211 View