เกี่ยวกับเรา

ระเบียบและข้อบังคับ

ต.ค.

ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2565

17/10/2565
203 View