จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ระยะที่ 1 (สาขาซอฟต์แวร์และการประบุกต์,ฮาร์ดแวร์,เครื่อข่ายและความปลอดภัย,และสาขาแอนิเมชัน) (ครั้งที่ 2)

มี.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ระยะที่ 1 (สาขาซอฟต์แวร์และการประบุกต์,ฮาร์ดแวร์,เครื่อข่ายและความปลอดภัย,และสาขาแอนิเมชัน) (ครั้งที่ 2)

12/03/2561
566 View