จัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพผู้ทำงานกับเยาวชน โดยวิธีคัดเลือก

ม.ค.

รายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพผู้ทำงานกับเยาวชน โดยวิธีคัดเลือก

09/01/2566
3,906 View