จัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ม.ค.

รายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/01/2566
2,767 View