จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ โดยวิธีคัดเลือก

ก.พ.

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ โดยวิธีคัดเลือก

07/02/2561
610 View