จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ และสาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์

ก.พ.

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ และสาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์

27/02/2561
615 View