จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรปราดเปรื่อง สาขาเทคโลยีเกษตร และสาขาส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีคัดเลือก

ก.พ.

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรปราดเปรื่อง สาขาเทคโลยีเกษตร และสาขาส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีคัดเลือก

27/02/2561
656 View