จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะสาขาการบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพ

ก.พ.

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะสาขาการบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพ

15/02/2561
611 View