ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.พ.

สคช. ตอกย้ำองค์กรจริยธรรม โปร่งใส ประกาศต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ และไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

24.02.2566
5,816 View

สคช. ตอกย้ำองค์กร โปร่งใส ประกาศต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ และไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธาน เป็นการฝึกอบรม การต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ และไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถาบันมีวินัย พฤติกรรม ตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม มีเข้าใจนโยบายการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการไม่รับของขวัญ สามารถแยกแยะพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สุ่มเสี่ยง รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน เพื่อเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ บนพื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรม โดยมีนายวรพงศ์ แสงกล้าหาญ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เป็นวิทยากร

นายสุรพล กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมและเหมาะสม ที่จะต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในทุกรูปแบบ ซึ่งไม่เพียงจะส่งเสริมให้เกิดขึ้นในองค์กรเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนได้เสีย และคนไทย ในทุกอาชีพ ได้เห็นความสำคัญของปัญหาการทุจริต ที่นับเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่ง ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านต่างๆ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ ไปพร้อมกัน 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2565 ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับ AA ได้ 97.10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยได้มีคะแนนในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 100 คะแนนเต็ม จัดอยู่ในลำดับที่ 2 ของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดนายกรัฐมนตรี และอยู่ในลำดับที่ 5 จาก 57 หน่วยงานองค์การมหาชนทั้งหมด สำหรับปี 2566 คงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการต่อต้าน และป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นองค์กรที่โปร่งใสต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ