ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ค.

สคช. ปั้นนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัล

20.07.2566
3,440 View
สคช. ปั้นนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัล
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กับมหาวิทยาลัยมหิดล องค์กรที่มีหน้าที่รับรองรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ระดับ 3 ที่ผ่านการประเมินฯ เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับสาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการร่วมกัน การจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้รวมถึงพัฒนาหลักสูตร Work Integrated Learning (WIL) โดยมี รศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นประธาน
นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า การที่สถาบันการศึกษาระดับประเทศ ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ด้วยการประเมินสมรรถนะฯ ตามมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ถือเป็นการเตรียมความให้พร้อมนักศึกษา ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล ในการรับมือกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เป็นการส่งเสริมเกิดการพัฒนา ด้วยทักษะและสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในอาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 3 จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูล (Data Model) ทั้งการจัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เบื้องต้น การอธิบายข้อมูล และการสำรวจข้อมูล โดยมีทักษะในการสำรวจและรวบรวมข้อมูลจากรายงานของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในอดีตได้ เพื่อนำไปวิเคราะห์และสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้ โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาเพื่อจัดทำรายงาน กระดานสรุปข้อมูล หรือแดชบอร์ด (Dashboard) ในการสรุปข้อมูล สามารถใช้สารสนเทศ เพื่อควบคุมคุณภาพงานได้ รวมถึงมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพอีกด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ