ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.พ.

สคช. เตรียมดัน นักเรียน โรงเรียนนายเรืออากาศ ล็อกอินใช้งาน E-Potfolio พร้อมยกระดับทหารยุคใหม่ด้วยทักษะดิจิทัล

23.02.2566
3,988 View

สคช. เตรียมดัน นักเรียน โรงเรียนนายเรืออากาศ ล็อกอินใช้งาน E-Potfolio พร้อมยกระดับทหารยุคใหม่ด้วยทักษะดิจิทัล

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พบ พล.อ.ต.ศ.ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เพื่อหารือแนวการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมผลักดันให้เข้าใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Portfolio เพื่อนำไปสู่การเก็บประวัติและข้อมูลของกำลังคนในสังกัด อย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ภายหลังปลดประจำการ รวมถึงเป็นฐานข้อมูลวิเคราะกำลังแรงงานของประเทศได้

ในการหารือครั้งนี้ ได้มีแนวทางการทำงานร่วมกันในหลายมิติ ทั้งแนวทางการพัฒนาทหารยุคใหม่ ให้มีความรู้ และสมรรถนะด้านดิจิทัล ซึ่งถือเป็นสิ่งที่จำเป็นกับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ พร้อมผลักดันให้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนนายเรืออากาศ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าใช้งานระบบ E-Portfolio เพื่อประโยชน์ และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริมให้มีการอบรมด้านดิจิทัล และหลักสูตรอาชีพเสริมอื่นๆ ที่จะช่วยสร้างรายได้ ให้กับทหารปลอดประจำการ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ที่ผ่านมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับนักเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาแล้ว ไม่เพียงแต่สร้างความตระหนักรู้ปรับตัวให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล ยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของนักเรียนเตรียมทหารให้ได้ตามมาตรฐานสากล และรองรับการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ