ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ย.

สคช.ร่วมประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อ ''''Job Competency Recognition System'''' and ''''TVET implementation and Management System'''' ณ สาธารณรัฐเกาหลี

01.09.2566
1,562 View
เมื่อวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2566 นางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อ 'Job Competency Recognition System' and 'TVET implementation and Management System' ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความเข้าใจเพื่อการยอมรับการรับรองทักษะและคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Human Resources Development Service of Korea (HRDK) (HRD Korea – TPQI Cooperation Exchange Workshop) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานอาชีพ ระบบการประเมินสมรรถนะ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และแนวทางปฏิบัติที่ดี การส่งเสริมโอกาสในการจ้างงานและศึกษาแนวทางเพื่อนำไปสู่การยอมรับคุณวุฒิวิชาชีพและการรับรองทักษะร่วมกัน
ในการประชุมดังกล่าว นางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้นำเสนอระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E- Workforce Ecosystem) และหัวข้อ Future Plans for Vocational Training in Thailand และนาวสาวธัญมาศ ลิมอักษร นักวิเทศสัมพันธ์ ได้นำเสนอในหัวข้อ Competency-Based Training and Cooperation with Training Providers รวมถึงนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานในหัวข้อ Enterprise Standards and Recognition of Skills and Professional Qualifications in Workplaces โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ HRD Korea, GIFTS (Global Institute for Transferring Skills) และ KRIVET (Korea Research Institute for Vocational Education & Training)
ทั้งนี้ ได้หารือความร่วมมือในแนวทางการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพให้กับแรงงานไทยที่มีประสบการณ์การทำงานในประเทศเกาหลี ให้สามารถนำประสบการณ์ทำงานที่ได้รับกลับมาต่อยอดสร้างโอกาสการทำงานเมื่อเดินทางกลับประเทศ รวมถึงการดำเนินการร่วมกันในด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนากำลังแรงงานไทยต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ