ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สคช. พร้อมรุกพัฒนาทักษะกำลังคนเพิ่มโอกาสไปทำงานในญี่ปุ่น หลังพบขาดแคลนแรงงานทักษะฝีมือโดยเฉพาะผู้ดูแลผู้สูงอายุ

09.08.2566
2,969 View
สคช. พร้อมรุกพัฒนาทักษะกำลังคนเพิ่มโอกาสไปทำงานในญี่ปุ่น หลังพบขาดแคลนแรงงานทักษะฝีมือโดยเฉพาะผู้ดูแลผู้สูงอายุ
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนางสาวนฤมล พูลทรัพย์ ที่ปรึกษาสถาบัน นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมหารือกับ Mr.Toshinori Osumi, Former Chief Executive Officer, Hitachi Chemical Storage Battery Thailand PCL ในประเด็นการขาดแคลนแรงงานทักษะฝีมือในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งครอบคลุมทั้งในภาคธุรกิจบริการ เช่น อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ และในภาคอุตสาหกรรม เช่น อาชีพช่างก่อสร้าง ซึ่งประเทศญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงานในสองภาคดังกล่าว รวมกว่า 100,000 ตำแหน่ง ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สามารถมีส่วนร่วมโดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะ สมรรถนะของกำลังคนที่สนใจไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งสถาบัน ได้จัดทำมาตรฐานอาชีพในอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งได้พัฒนาชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพในรูปแบบ TPQI E-Training พร้อมให้นำไปใช้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนากำลังแรงงานไทยที่สนใจไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น ผ่านกลไกการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ รองรับการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นด้วย SSW Visa (Specified Skilled Worker Visa) ได้
นอกจากนี้ ในการหารือ ได้มีแนวทางที่จะร่วมมือกันพัฒนาสื่อการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น และด้านวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้แรงงานไทยที่ประสงค์จะไปเข้าสู่ตลาดแรงงานในประเทศญี่ปุ่นสามารถฝึกฝนและศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสการไปสู่การทำงานในประเทศญี่ปุ่น นำไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงได้ต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ