ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ค.

สคช. ร่วมเชิดชูเกียรติ อพม. ทั่วประเทศ พร้อมส่งเสริมให้ได้รับการรับรองด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ

26.07.2566
4,362 View
สคช. ร่วมเชิดชูเกียรติ อพม. ทั่วประเทศ พร้อมส่งเสริมให้ได้รับการรับรองด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นตัวแทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) หรือ สคช. เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประจำปี 2565-2566 จัดโดยกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ตามโครงการเสริมสร้างแนวทางการพัฒนางานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างแนวทางการพัฒนางานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับกลุ่ม อพม. โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน
นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองคนในอาชีพ ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ผ่านมาได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. ดำเนินการยกระดับมาตรฐานอาชีพของผู้ด้อยโอกาสในอาชีพต่างๆ เช่น ช่างทำผม ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ และพัฒนา อพม. โดยสถาบันสามารถร่วมเติมเต็มทักษะ Up-Skill Re-Skill ด้วยการนำมาตรฐานอาชีพที่สถาบัน มีอยู่แล้ว ในสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาทิ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อนผู้สูงวัย (Care BeFriend) รวมถึงผู้ส่งเสริมโภชนาการชุมชน มาพัฒนาศักยภาพของ อพม. ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนเหมาะสมกับบริบทของชุมชน ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมให้การรับรองความสามารถด้วยคุณวุฒิวิชาชีพอีกด้วย
นายจุติ กล่าวว่า พม. มีเป้าหมายในการพัฒนากลุ่ม อพม. ที่มีอยู่กว่า 300,000 คน ทั่วทุกหมู่บ้าน ซึ่งต้องพัฒนาให้มีศักยภาพในการทำงานอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือทางสังคม และบริการประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับกลุ่ม อพม. ที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งเท่านั้น แต่ยังผลักดันให้เกิดการพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม พร้อมด้วยการต่อยอดให้ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะช่วยส่งเสริมให้ อพม.ได้พัฒนาตนเอง จนมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ ให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ มีการรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้อย่างเต็มที่
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ