ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สคช. จัดกิจกรรมแนะนำระบบ E-Workforce Ecosystem ณ กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน นำระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานอาชีพไปใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

18.08.2566
3,422 View

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมแนะนำระบบ E-Workforce Ecosystem หรือ EWE Platform ณ กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน นำระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานอาชีพไปใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ การเชื่อมสมรรถนะการทำงาน และการศึกษาด้วยระบบสั่งสมสมรรถนะการเรียนรู้ (Competency Credit Bank) กับระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) และการใช้งาน E-portfolio สนับสนุนให้คนมีงานทำ และยังเป็นกลไกผลักดันให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านการฝากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน รวมถึง ประกาศนียบัตรจากการฝึกอบรม บนแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเมื่อสถานประกอบการ และนายจ้าง ที่ต้องการคนทำงาน ก็จะสามารถพิจารณาจาก E-Portfolio ได้ทันที นำไปสู่โอกาสในการได้งานทำที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการมากขึ้น

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ