ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สคช.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพ (Thailand Zero Dropout)

28.06.2567
408 View
นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นผู้แทน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพ (Thailand Zero Dropout) ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงศึกษาธิการ ,กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงแรงงาน , กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมีพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกล่าวมอบนโยบายและร่วมเป็นสักขีพยาน
โดยสถาบันจะร่วม ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาหรือเด็กตกหล่น ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ หรือการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นในรูปแบบอื่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ ตลอดจนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ และระบบคุ้มครองทางสังคมในทุกมิติ
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ