ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สคช.สร้างเครือข่ายพัฒนาบุคลากรสายสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และระดับชุมชน ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18.06.2567
363 View
สคช.สร้างเครือข่ายพัฒนาบุคลากรสายสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และระดับชุมชน ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะ เข้าพบหารือ รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) EXCELLENCE ON HAZARDOUS SUBSTANCES MANAGEMENT (HSM) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการนำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ไปใช้พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันวางแนวทางการสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรในชุมชนทั่วประเทศ เข้าถึงการพัฒนาทักษะด้านการคัดแยกขยะ เพื่อการจัดการของเสียในชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งยังสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้อีกด้วย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์ที่พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเรื่องการจัดการสารและของเสียอันตรายผ่านกลุ่มวิจัย (Research Cluster) ด้านต่างๆ พร้อมทั้งผลิตบัณฑิตระดับสูง และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย และให้บริการทางวิชาการด้านต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแก่ภาครัฐและภาคการผลิต มีความร่วมมือกับสถาบันในการจัดทำมาตรฐานอาชีพมาตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันสถาบันมีมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย จำนวน 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม , สาขาการจัดการของเสียชุมชน และ สาขาการติดตามและประเมินผลสิ่งแวดล้อม รวม 19 อาชีพ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tpqi-net.tpqi.go.th/industrials-group
 
 
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ