ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สคช. ลงนามความร่วมมือร่วมกับ IITP สาธารณรัฐเกาหลี พัฒนาสมรรถนะและบุคลากรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

30.08.2566
1,827 View
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 นางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ Institute for Information & communication Technology Planning & evaluation (IITP) ณ สํานักงานใหญ่ IITP สาธารณรัฐเกาหลี โดยการลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาสมรรถนะและบุคลากรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงาน IITP เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่ง สคช. และ IITP ได้มีความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจความร่วมมือในระหว่างปี 2558 – 2563 และมีดำเนินการความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง เช่น การรับรองมาตรฐานฯ IT Business ของ IITP และนำมาใช้เป็นมาตรฐานอาชีพและให้การรับรอง ด้านการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพได้มีการเทียบเคียงสาขาบริหารโครงการของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี การจัดสอบ TOPCIT ให้กับหน่วยงานในประเทศไทย เช่น สำนักงาน ก.พ. DEPA การบินไทย ฯลฯ และด้านการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความร่วมมือในภาพรวมดังนี้
1.การพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะ การฝึกอบรมฐานสมรรถนะ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และการพัฒนามาตรฐานอาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รวมถึงการบริหารโครงการ และการสื่อสารเชิงเทคนิค 2.แลกเปลี่ยนและส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับเครื่องมือประเมิน สมรรถนะสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ TPQI และ TOPCIT ของ IITP 3.การแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ การศึกษาแนวทางการยอมรับประกาศนียบัตรและคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกันสำหรับบุคลากรสาขาดิจิทัล การพัฒนาและแลกเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอนและ e-learning ในสาขาดิจิทัล โดยเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม EWE การสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพมีโอกาสศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในเกาหลี และเก็บสะสมเครดิตที่ไปเรียนที่สาธารณรัฐเกาหลีใน competency credit bank การพัฒนาทักษะใหม่ให้กับบุคลากรในสาขาดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาบุคลากรกองทัพไทยให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ