ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เร่งพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

21.06.2566
7,225 View
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เร่งพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดประชุมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล หรือ ICB ตามโครงการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา และส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางของระบบการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนกำลังคนให้มีสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อการยกระดับผลิตภาพที่สูงขึ้น นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
การประชุมในวันนี้ เป็นเสนอผลการวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมและความต้องการพัฒนากำลังคนที่
สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต พร้อมด้วยผลการวิเคราะห์สมรรถนะที่จำเป็นในอนาคตของอุตสาหกรรม แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานอาชีพ 3 ระยะ และนำเสนอผลการศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์แนวทางในการใช้ E – Workforce Ecosystem Platform และสถานประกอบการที่นำร่องในการใช้ Platform ดังกล่าว เพื่อพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ