ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ย.

สคช.ประชุม คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สมรรถนะ และสมรรนะสนับสนุนการทำงานนัดแรก เพื่อหารือแนวทางการพัฒนากำลังคน

20.09.2566
2,618 View
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. นำโดย นางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สมรรถนะ และสมรรนะสนับสนุนการทำงานนัดแรก เพื่อหารือแนวทางการพัฒนากำลังคน โดยมีผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งนี้คณะทำงานดังกล่าว จะช่วยเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองสมรรถนะ และหนังสือรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา องค์กรที่ทำหน้าที่ฝึกอบรม องค์กรที่ทำหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ หรือสถานประกอบการ จัดทำหรือปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้ หลักสูตรฝึกอบรม สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ พร้อมผลักดันให้มีการนำมาตรฐานอาชีพ หรือสมรรถนะสนับสนุนการทำงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากำลังคน เสนอแนะด้านการประกันคุณภาพ รวมถึงส่งเสริมให้มีการเข้าระบบ E-Portfolio บนแพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem หรือ EWE เพื่อนำไปสู่การพัฒนากำลังคนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
 
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ