ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สคช. เร่งเครื่องผลักดัน Reskill Upskill Newskill ตอบโจทย์แรงงานไทยในอนาคต

28.08.2566
1,980 View
สคช. เร่งเครื่องผลักดัน Reskill Upskill Newskill ตอบโจทย์แรงงานไทยในอนาคต
27 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำคณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเวทีสัมมนาหัวข้อ “Reskill Upskill Newskill ตอบโจทย์แรงงานไทยในอนาคต” เพื่อชูแนวทางการการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการกับตลาดแรงงาน และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Life-Long Learning) เพื่อประโยชน์ต่อการรับรองระบบคุณวุฒิของประเทศไทย รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/EC 17024 ปี 2566 โดยมีนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนายเอกนิติ รมยานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และตัวแทนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้าร่วมในงาน
นายนคร กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ หลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19 สคช. เดินหน้าสร้างจุดแข็งให้แรงงานไทย โดยเร่งพัฒนาทักษะเพื่อขยายโอกาสในการกลับเข้าสู่ตลาดงาน หรือประกอบอาชีพใหม่ ด้วยกลไก Reskill Upskill และ New skill ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาแรงงานให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน และรองรับกับงานรูปแบบใหม่ให้แรงงานไทยสามารถอยู่รอดได้ในยุค Digital Disruption และนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) โดย สคช. ได้พัฒนาระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (E-Training) และการพัฒนาแพลตฟอร์มอัจฉริยะ (E-Workforce Ecosystem) ที่เชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านแรงงานบนโครงสร้างเดียวกัน
นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า สคช. ได้พัฒนาองค์กรต้นแบบที่นำระบบการรับรองสมรรถนะบุคคลฯ ไปปฏิบัติ และสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 รวมทั้งสิ้น 43 องค์กร และปัจจุบันสามารถยกระดับองค์กรดังกล่าวให้ได้รับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลอย่างเต็มตัว จำนวน 5 แห่ง คือ โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์ บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน และศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นความสำเร็จของประเทศไทยที่มีหน่วยรับรองระบบงานด้านคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยภายใต้โครงการดังกล่าว สคช. ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สอบ และบุคลากรขององค์กรฯ และผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมกว่า 2,580 คน ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทย
นอกจากนี้ภายในการสัมมนา นายเอกนิติ ได้มีการมอบใบรับรองระบบงานหน่วยรับรองให้แก่องค์กรฯ ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO/EC 17024 ในปี 2566 จำนวน 3 แห่ง ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน และศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะเป็นต้นแบบองค์กรที่มีการพัฒนาคุณภาพระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ด้วยความเข้มแข็ง สร้างการแข่งขัน ทัดเทียมกับนานาประเทศ พร้อมมอบโล่เกียรติคุณจาก สคช. ให้แก่องค์กรฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการรับรองบุคลากร อีกจำนวน 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และบริษัท แม็คเวท จำกัด หรือโรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก อีกด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ