ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ค.

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หารือแนวทางการเชื่อมโยงการพัฒนากำลังคน ในสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ร่วมกับ สคช.

21.07.2566
5,372 View

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นำโดย ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ผู้บริหารโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล เข้าพบนางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เพื่อหารือแนวทางการเชื่อมโยงการพัฒนากำลังคน ในสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงแนวทางความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านกำลังคน ผ่านแพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem Platform (EWE) และการรับรองหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ