ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สคช. และ สมาคมโลจิสติกส์และชัพพลายเชนรามคำแหง หารือร่วมกันในการยกระดับกำลังคนในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ด้วยมาตรฐานอาชีพ

16.08.2566
4,081 View
นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนายจรณวรรฒ ทองหลอม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสมาคมโลจิสติกส์และชัพพลายเชนรามคำแหง นำโดยคุณจันทนา เล็กสมบูรณ์ ประธานสมาคมโลจิสติกส์และชัพพลายเชนรามคำแหง พร้อมคณะ ในการหารือการดำเนินงานร่วมกันในการยกระดับกำลังคนในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ด้วยมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ในการหารือดังกล่าว สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้แนะนำภาพรวมภารกิจการดำเนินงานของสถาบันฯ รวมถึงมาตรฐานอาชีพที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการในการรับรองเป็นองค์กรรับรอง / หน่วยฝึกอบรมของสถาบันฯ และการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
จากการหารือดังกล่าว สมาคมโลจิสติกส์และชัพพลายเชนรามคำแหง เห็นความสำคัญของภารกิจของสถาบันฯ ที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างภาคการศึกษาและภาคกำลังแรงงาน ในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ อีกทั้งสมาคมฯ มีความประสงค์ที่จะยกระดับสมาชิกของสมาคม ซึ่งประกอบไปด้วย นักศึกษา นักวิชาการ กลุ่มคนในอาชีพ ให้มีมาตรฐานในการประกอบอาชีพ รวมถึงการเป็นหน่วยฝึกอบรม เนื่องจากเป็นภารกิจที่สมาคมได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว หากมีการต่อยอดด้วยมาตรฐานอาชีพจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำลังคนในอาชีพมากยิ่งขึ้นต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ