ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สคช. และสกสว. ผลักดันงานวิจัยสู่การพัฒนากำลังคนของประเทศ

21.06.2566
8,115 View
สคช. และสกสว. ผลักดันงานวิจัยสู่การพัฒนากำลังคนของประเทศ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. นำโดย นางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้กล่าวต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดย ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สกสว. ในการประชุมหารือนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน และสนับสนุนงบประมาณด้าน ววน.
ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ มาต่อเนื่อง 3 ปี ผู้บริหาร สคช. ได้มีการนำเสนอการทำงานวิจัย รวมถึงปัญหาและอุปสรรค์ของการบริหารจัดการงบประมาณ ที่ผ่านมาของ สคช. อีกด้วย
ทั้งนี้ ผศ.ดร.แพร ได้อธิบายถึง พันธกิจในการจัดทำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และกรอบงบประมาณด้าน ววน. ของประเทศ รวมถึงบริหารระบบงบประมาณด้าน ววน. ผ่านการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund: SF) สนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากหน่วยบริหารจัดการทุน (PMU) ทั้ง 9 แห่ง และงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) โดยจัดสรรในรูปแบบงบประมาณแบบวงเงินรวม (Block Grant) ซึ่ง สคช. เป็นหนึ่งในหน่วยงานผู้รับทุนในส่วนนี้ นอกจากนี้ สกสว. มีความสนใจในการนำมาตรฐานอาชีพในอาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย เป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาผู้บริหารโครงการวิจัยของประเทศต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ