ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สคช.เข้าร่วมการประชุมเรื่อง “National e-Transaction Plan : Building Digital Competitiveness and Driving Digital GDP” ภายใต้โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

08.08.2566
3,781 View
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเรื่อง “National e-Transaction Plan : Building Digital Competitiveness and Driving Digital GDP” ภายใต้โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพ
ในการประชุมดังกล่าว มีการนำเสนอกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการสำคัญ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566-2570 โดยโครงการสำคัญของ สคช. ที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนดังกล่าว คือ โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E- Workforce Ecosystem : EWE)
และมีการเสวนา ในหัวข้อ “Holding Together and Empowering Future e-Transaction” โดยนายจรณวรรฒ ทองหลอม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ได้ร่วมเวทีเสวนาดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ กรมการปกครอง สดช. DEPA กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และสมาคมธนาคารไทย (คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน)
ซึ่งได้มีการนำเสนอภารกิจของ สคช. ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ การประเมิน และการรับรองสมรรถนะของบุคคล ซึ่งได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการ อีกทั้งได้มีการแนะนำแพลตฟอร์ม EWE และเชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใช้งานผ่าน www.ewe.go.th
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ