ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สกมช. จับมือหัวเว่ย จัดแข่ง Thailand Cyber Top Talent 2023 เปิดสมัครแล้ววันนี้-8ก.ย.66

03.08.2566
3,117 View

 Thailand Cyber Top Talent 2023

การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้กลายเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และเป็นการสร้างแรงงานออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ให้กับบุคคลทั่วไปมากขึ้น และผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศยังมีสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรายการ Cyber SEA Game 2023

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

• เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย หรือเทียบเท่า สังกัดโรงเรียนหรือสถาบันในประเทศไทย โดยต้องแนบบัตรนักเรียนเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
• เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สังกัดมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียนสมัคร โดยต้องแนบบัตรนิสิตหรือนักศึกษาเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
• เป็นหน่วยงาน CII หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปสัญชาติไทย
• รับสมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน กรณีระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา สมาชิกมาจากต่างโรงเรียน ต่างมหาวิทยาลัย หรือต่างสถาบันต้องอยู่ภูมิภาคเดียวกัน
• ผู้สมัคร 1 คน สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
• ชื่อทีมต้องมีความเหมาะสม ไม่หยาบคาย สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้
• ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด หากคณะกรรมการพบว่ามีผู้เข้าแข่งขันทำผิดข้อกำหนดหรือกติกาใด ๆ ระหว่างการแข่งขัน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันของทีมดังกล่าว และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
• เปิดรับสมัครถึง 8 กันยายน 2566 

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน

การแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 ระดับ

ระดับมัธยมศึกษา เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย หรือเทียบเท่า สังกัดโรงเรียนหรือสถาบันในประเทศไทย

ระดับอุดมศึกษา เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สังกัดมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียนสมัคร

ระดับประชาชนทั่วไป เป็นหน่วยงาน CII หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปสัญชาติไทย

รูปแบบการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ

 • รอบที่ 1 รอบคัดเลือก เป็นการแข่ง Capture the Flag ในรูปแบบ Jeopardy คือผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกโจทย์ในหัวข้อใดทำก่อนก็ได้ คะแนนของโจทย์แต่ละหัวข้อจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของโจทย์
 • รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ เป็นการแข่ง Capture the Flag ในรูปแบบ Attack the virtual World คือผู้เข้าแข่งขันต้องหาคำตอบจากเครื่องแม่ข่าย เครื่องผู้ใช้งาน และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบจำลอง ด้วยการโจมตีจากภายนอก และต้องหาคำตอบจากร่องลอยในเครื่องแม่ข่ายที่ถูกโจมตี

🏆 รางวัลการแข่งขัน

เงินรางวัลรวมกว่า 521,000 บาท

 • ระดับประชาชนทั่วไป เป็นเงิน 201,000 บาท
  • 🥇 ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท
  • 🥈 ชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล  50,000 บาท
  • 🥉 ชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล  30,000 บาท
  • 🏅 รางวัลชมเชยสำหรับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทีมละ 3,000 บาท
 • ระดับอุดมศึกษา เป็นเงิน 171,000 บาท
  • 🥇 ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล  90,000 บาท
  • 🥈 ชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล  40,000 บาท
  • 🥉 ชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล  20,000 บาท
  • 🏅 รางวัลชมเชยสำหรับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทีมละ 3,000 บาท
 • ระดับมัธยมศึกษา เป็นเงิน 149,000 บาท
  • 🥇 ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 80,000 บาท
  • 🥈 ชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท
  • 🥉 ชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 18,000 บาท
  • 🏅 รางวัลชมเชยสำหรับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทีมละ 3,000 บาท 
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ