ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอบรม/พัฒนาทักษะดิจิทัลผ่านระบบเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับบุคลากรภาครัฐ จำนวน 3 ช่องทาง ดังนี้

11.06.2567
399 View
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอบรม/พัฒนาทักษะดิจิทัลผ่านระบบเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับบุคลากรภาครัฐ จำนวน 3 ช่องทาง ดังนี้ 
1. OCSC Learning Portal ของสำนักงาน ก.พ. 
2. Digital Government Learning Portal ของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) 
3. TPQI E-Training ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
 
โดยสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าอบรมได้ ฟรี!! พร้อมรับใบประกาศนียบัตรเมื่อผ่านการประเมินหลักสูตร
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. บุคลากรในหน่วยงานมีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม ปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2. มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
3. สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ