ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

ผลการศึกษาประเด็นการทุจริต ตามโครงการ TaC Team กรณีศึกษาการประกอบกิจการดูดทราย

31.08.2566
2,037 View

สำนักงาน ป.ป.ช. โดย สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ Motion graphic เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของสำนักงาน ป.ป.ช. จากผลการศึกษาประเด็นการทุจริต โครงการต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG : Together against Corruption – TaC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง การประกอบกิจการดูดทรายที่เสี่ยงต่อการทุจริต : กรณีศึกษาการประกอบกิจการดูดทราย

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ