ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สคช.-มรภ.สวนสุนันทา จับมือใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพพัฒนากำลังคน หนุนบุคลากรใช้แพลตฟอร์ม EWE ตอบโจทย์การมีงานทำ

21.08.2566
2,562 View

สคช.-มรภ.สวนสุนันทา จับมือใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพพัฒนากำลังคน หนุนบุคลากรใช้แพลตฟอร์ม EWE ตอบโจทย์การมีงานทำ 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และระบบ E-Workforce Ecosystem หรือ EWE โดยมีนางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา ร่วมลงนาม

นางสาวจุลลดา ระบุว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นไปเพื่อผลักดันให้เกิดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ที่นักศึกษาสามารถสั่งสมสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์ม EWE ในการจัดเก็บแฟ้มสะสมข้อมูล หรือ E-Portfolio การเรียนรู้ผ่านระบบ E-training ซึ่งทุกแพลตฟอร์มล้วนนำไปสู่การได้คุณวุฒิวิชาชีพแก่นักศึกษาในอนาคต และที่สำคัญคือการเชื่อมโลกคุณวุฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิทางการศึกษาเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้กำลังคนในอนาคตสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษา และการได้รับคุณวุฒิวิชาชีพได้อย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่ง มรภ.สวนสุนันทา สามารถเป็นโมเดลต้นแบบเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนากำลังคนและเปิดโอกาสให้บัณฑิตเข้าสู่การมีงานทำเป็นกำลังคนที่มีศักยภาพสูงที่ตลาดแรงงานต้องการ

ด้าน รศ.ดร.ชุติกาญจน์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งเป้าพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ ซึ่งมีเป้าหมาย เน้นการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ และทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศหรือจรรโลงศิลปะ และวัฒนธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและแพลตฟอร์มต่างๆ ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพัฒนาก็จะตอบโจทย์เป้าหมายการดำเนินงานของ มรภ.สวนสุนันทา ที่พร้อมจะเป็นผู้นำการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของประเทศสร้างบัณฑิตไร้พรมแดน ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ในขณะที่อัตราจำนวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่องจากหลายปัจจัยด้วยกัน และจะได้ร่วมสร้างการยอมรับระบบคุณวุฒิวิชาชีพในสังคมต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ