ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สคช.ร่วม 11 หน่วยงาน ประชุมคณะทำงานครั้งแรก มุ่งเป้าเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ ตาม Concept Learn to earn

30.04.2567
461 View
สคช.ร่วม 11 หน่วยงาน ประชุมคณะทำงานครั้งแรก มุ่งเป้าเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ ตาม Concept Learn to earn 
นายนคร  ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วย นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในฐานะรองประธานคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกำลังคน ด้วย E-Workforce Ecosystem Platform (EWE)  ประชุมวางแนวทางขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน , สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , กรมการปกครอง , สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก , สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ , สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล , สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) , สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
การประชุมครั้งนี้ นับเป็นการหารือร่วมกันนัดแรกภายหลังจากการลงนาม MOU โดยมุ่งที่จะประสานความร่วมมือ ในการสนับสนุนข้อมูลด้านแรงงาน ข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยง และแผนการขับเคลื่อน ระยะ 3-5 ปี เน้นการเพิ่มผู้เข้าใช้งานในระบบ และการพัฒนาระบบให้เต็มรูปแบบผ่านConcept การเรียนรู้ตลอดชีวิต โอกาสนี้ ผู้แทนจากทุกๆหน่วยงานได้ให้ความเห็นและแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน ตามที่ศักยภาพของหน่วยงานจะสามารถดำเนินการได้ ด้วย EWE Platform จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนตามนโยบายของรัฐบาลในหลายๆด้าน อาทิ การขับเคลื่อนนโยบาย OFOS ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ ที่เตรียมคลิกออฟให้คนไทยเริ่มลงทะเบียนใช้งานได้ต้นเดือน มิถุนายน 2567 ซึ่งตั้งเป้ายกระดับคนไทยให้เป็นแรงงานทักษะสูง สอดรับกับบริการของ EWE Platform ที่ส่งเสริมและมีบริการให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ อาทิ การทำอาหารไทย ซึ่งเป็น 1 สาขาในนโยบายสนับสนุนส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ