ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ค.

การสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2567

13.07.2566
3,715 View
 
การสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2567
 
📍กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถสู่สังคม
 
📍ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 4 สาขา
- สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญา และมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย
- สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
- สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น
- สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย
 
📍ขอรับและยื่นแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินได้ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ต่างจังหวัด สามารถขอรับแบบได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ กรุงเทพมหานคร สามารถขอรับแบบได้ที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 
📍ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเกษตรกร กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทรศัพท์ 0-2629-8973, 0-2629-8975 หรือ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทั่วประเทศ
 
 
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ