ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

ผู้บริหาร สคช.ศึกษาดูงานที่ KISTI (Korea Institute of Science and Technology Information) ณ สาธารณรัฐเกาหลี

31.08.2566
1,588 View
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 นางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะ ได้เข้าศึกษาดูงานที่ KISTI (Korea Institute of Science and Technology Information) ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยการต้อนรับจาก Mr. Jongsung Lee Director, Department of Public Relations ซึ่ง KISTI ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลี ตั้งอยู่ในเมือง Daejeon สาธารณรัฐเกาหลี
ซึ่งให้ดำเนินการ การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลบนพื้นฐานข้อมูลเปิดด้านวิทยาศาสตร์ (Open Science-based Digital Innovation) และ พัฒนา Supercomputing เพื่อขับเคลื่อนโลกอนาคต (Future response Supercomputing) โดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและภาครัฐ (Vitalizations of Co-work Governance) และยังเป็นผู้นำในการแก้ไขประเด็นปัญหาที่สำคัญ (Leading the way in resolving pending national-social issues) ซึ่งจากการศึกษาดูงานการดำเนินงานของ KISTI ดังกล่าวเป็นแนวทางที่ สคช.สามารถเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานของ สคช.ได้ต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ