เกี่ยวกับสถาบัน

นายสุรงค์ บูลกุล | กรรมการ

นายสุรงค์  บูลกุล | กรรมการ

นายสุรงค์ บูลกุล

กรรมการ

กรรมการ
อายุ 67 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

28 พฤษภาคม 2558

วุฒิการศึกษา
  • Master of Business Administration, Cornell University, New York, U.S.A.
  • Master of Engineering in Operations Research, Cornell University, New York, USA
  • Bachelor of Science in Industrial Engineering and Operations Research, Syracuse University, New York, USA
ประวัติการทำงาน
  • 2557 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท Sakari Resources Limited ประเทศสิงคโปร์
  • 2560 – 2562 ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
  • 2560 – 2561 ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  • 2556 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
  • 2557 – 2559 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • 2557 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบัน

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ การไฟฟ„าส่วนภูมิภาค

2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท 24m Technologies, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท Tiger Energy Trading Pte. Ltd ประเทศสิงคโปร์

ช่องทางการติดต่อ