เกี่ยวกับสถาบัน

นางปัทมา วีระวานิช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางปัทมา วีระวานิช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางปัทมา วีระวานิช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อายุ 62 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มิถุนายน 2564

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาบัณฑิต ค.อ.ม. การบริหารอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการทำงาน
  • รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
  • ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา / สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  • หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่ม/ ผู้อำนวยการกลุ่ม กรมอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / กองการศึกษาอาชีพ / สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา(กรมอาชีวศึกษา) / สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)