เกี่ยวกับสถาบัน

นางสาวจุลลดา มีจุล | กรรมการและเลขานุการ

นางสาวจุลลดา มีจุล | กรรมการและเลขานุการ

นางสาวจุลลดา มีจุล

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ
อายุ 51 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 พฤศจิกายน 2566

วุฒิการศึกษา
 • 1999 - 2000 ปริญญาโท สาขาพิพิธภัณฑ์วิทยา ณ โรงเรียนพิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส
 • 1997-1998 ปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ศิลป์และโบราณคดี เอกโบราณคดี มหาวิทยาลัยซอร์บอนที่ 1 กรุงปารีส
 • 1995-1996 ปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์ศิลป์และโบราณคดี เอกโบราณคดี มหาวิทยาลัยซอร์บอนที่ 1 กรุงปารีส
 • 1992-1995 อนุปริญญาตรี สาขาวรรณกรรมและศิลปะ เอกประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยซอร์บอนที่ 1 กรุงปารีส
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ.2547 – พ.ศ.2555 ทีมจัดตั้ง มิวเซียมสยาม) หัวหน้าฝ่ายวิชาการและหัวหน้าฝ่ายพิพิธภัณฑ์และพัฒนาเครือข่าย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. 2544 - พ.ศ.2547 นักวิจัยและผู้จัดการโครงการ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SEAMEO-SPAFA) องค์การระหว่างประเทศ
 • พ.ศ. 2543 - พ.ศ.2544 Project Coordinator for Thai– French Governmental Projects, Franco-Pacific Company, Bangkok
 • ที่ปรึกษาพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (ถึงปัจจุบัน) - ผู้ผลิตรายการ Culture Documentary Films: รายการ "พิพิธภัณฑ์ซ่อมใจ”, สารคดี "นครศรีธรรมราช เมืองแห่งศรัทธา
 • Exhibition Project: นิทรรศการ "เรียนรู้แปดริ้ว" ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลเมือง ฉะเชิงเทรา (2013)
 • ที่ปรึกษาพิพิธภัณฑ์ "เมืองกรุงเทพ" โครงการของศาลว่าการกรุงเทพมหานคร (2015)
 • กรรมการพิจารณาการตรวจรับพิพิธภัณฑ์ต้านโกงสำนักงานคณะกรรมการ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(2010)
ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ช่องทางการติดต่อ