เกี่ยวกับสถาบัน

นางสุพัฒตรา ลิมปะพันธุ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสุพัฒตรา ลิมปะพันธุ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสุพัฒตรา ลิมปะพันธุ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อายุ 66 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มิถุนายน 2564

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • Cert. in Human Rights Education สถาบัน EQUITAS ประเทศแคนาดา
 • Cert. in Public Law Management (การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน) สถาบันพระปกเกล้า
 • Certificate in Information Technology Management สถาบัน Life Academy ประเทศสวีเดน
 • Certificate in Training for Trainers, & TV Production สถาบัน Radio Nederland Training Centre ประเทศเนเธอร์แลนด์
ประวัติการทำงาน
 • 2520 : หัวหน้าภาควิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาลัยครูจอมบึง จ.ราชบุรี กรมการฝึกหัดครู
 • 2522 : ผู้เชี่ยวชาญในประเทศ ด้านสื่อการศึกษา Program Instruction กระทรวงศึกษาธิการ โครงการ World Bank ( ปฏิบัติงานและรับค่าตอบแทนตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2522 )
 • 2523 : คณะเลขานุการโครงการ Hill Area Education Project (USAID Pilot project) ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สำนักงานศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ
 • 2529 : หัวหน้าส่วนผลิตรายการโทรทัศน์ ด้านการพัฒนาอาชีพ สถานีโทรทัศน์ ETV, Educational Technology Television, ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • 2548-2556 : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและนิติธรรม ผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิชุมชนแห่งชาติ
 • 2540 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / รองเลขาธิการมูลนิธิช่วย นักเรียนที่ขาดแคลนใน พระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ฯ
 • 2548 – 2552 : เลขานุการคณะอนุกรรมการ ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม , สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • 2552 : รองประธานคณะทำงาน จัดการประชุมประจำปีของ สถาบันสิทธิฯแห่งชาติในอาเซียน, สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • 2555 - 2556 : ประธานคณะทำงานศึกษาวิจัย ประเด็นตามแผนยุทธศาสตร์ใน กรอบ SEANF สิทธิชุมชนและ สิทธิการพัฒนา, พื้นที่โครงการ/ กรณีศึกษา 5 ภาค
 • 2550 – 2555 : กรรมการบริหารองค์กร International Association of Women in Radio & Television.IAWRT(ร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนสตรีนานาชาติ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสิทธิสตรี ), ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคเมอ
 • 2536 ถึง ปัจจุบัน : Vice President, JICA Alumni Association of Thailand (กิจกรรมวิชาการและช่วยเหลือ สังคม/สนับสนุนโดยองค์กร JICA), สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่ง ประเทศไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน

ข้าราชการบำนาญ

ช่องทางการติดต่อ