เกี่ยวกับสถาบัน

บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ | กรรมการ

บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ | กรรมการ

บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

กรรมการ

กรรมการ
อายุ 59 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 ตุลาคม 2564

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
  • ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงแรงงาน
  • 2557 - 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • 2555 อธิบดีกรมป่าไม้
  • 2554 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ตำแหน่งปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงแรงงาน

ช่องทางการติดต่อ

02-232-1262-4,1467