บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ สคช.

��������������������������������������������������������������� 9

1
ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)(จัดซื้อจัดจ้าง)
2
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
3
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
4
คู่มือ หรือ คำสั่ง ม.9(4)
5
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9(5)
6
สัญญาสัมปทาน ม.9(6)
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
7
มติ ครม. หรือ มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ม.9(7)
8
ข่าวสารอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)