มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

คณะกรรมการ ICB

ธ.ค.

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพและบริการทางการแพทย์

17.12.2564
30,364 View

คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและบริการทางการแพทย์ (Medical and Wellness Industry Competency Board)

ภาพรวม

 การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและบริการทางการแพทย์ (Medical and Wellness Industry Competency Board) เป็นกลไกที่จะช่วยกลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและผลิตกำลังคนในอาชีพมีความรู้ 

ทักษะ มีมาตรฐานอาชีพ และมีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของอุตสาหกรรมด้านบริการสุขภาพ ด้านบริการทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการทางการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน มีบทบาทและหน้าที่ มีดังนี้

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางของระบบการพัฒนากำลังคน

​• ผลักดันให้ผู้ประกอบการรายงานแนวโน้มและความต้องการกำลังคนของอุตสาหกรรมให้แก่สถาบันฯ

• ผลักดันให้ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป และหน่วยงานฝึกอบรม มีส่วนร่วมในระบบการพัฒนากำลังคน

 ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน มีดังนี้

• ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของภาคอุตสาหกรรมในการกำหนดสมรรถนะที่อุตสาหกรรมต้องการ

• ทำหน้าที่พัฒนามาตรฐานอาชีพที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกอบรมการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะ เพื่อให้การพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

• ทำหน้าที่เห็นชอบมาตรฐานอาชีพและเป็นผู้เชี่ยวชาญของภาคอุตสาหกรรมในการให้คำแนะนำการพัฒนามาตรฐานต่าง ๆ ทั้งนี้ การรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพจะเป็นบทบาทของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ