มาตรฐานอาชีพ

“มาตรฐานอาชีพ” หมายความว่า การกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีการดำเนินงานในการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ กล่าวคือ ต้องการที่จะให้การรับรอง ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐาน สากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาได้มีโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพในหลายสาขาอาชีพ มีผลการดำเนินงานตามโครงการ

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
       ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยที่ผูกพันกับวิถีชึวิตของคนไทยมาช้านานตั้งแต่บรรพบุ..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพออกแบบแฟชั่น
ผู้ออกแบบสินค้าแฟชั่น มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และความชำนา..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพการเชื่อม
มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อม มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอาชีพ..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพการกีฬา
กระแสการเสริมสร้างสุขภาพประชากรด้วยการกีฬาและการออกกำลังกาย ทุกประเทศให้ความสนใจต่อสุ..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
อาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Downstream) เฉพาะส่วนที่ปฏิบัติงานด้าน ..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทอย่างสูงในโลกยุคปัจจุบัน ได้มีการพัฒนามาจนสามารถ..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางหรือรถไฟประเภทต่างๆ และรถไฟความเร็วสู..
มาตรฐานอาชีพ