สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

 26-08-2557    2,981
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
มาตรฐานอาชีพ
การพัฒนามาตรฐานอาชีพและจัดระดับคุณวุฒิ วิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า มีความสำคัญต่อการสร้างคุณภาพของแรงงาน และสร้างการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องรวมไปถึง คุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อโอกาสในการยกระดับมาตรฐานอาชีพ และการพัฒนาด้านการศึกษาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ และศักยภาพที่เหมาะสมยิ่งขึ้น และหน่วยงานด้านการศึกษาสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด
 
สามารถตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

 ระบบกำลังประมวลผล..
คุณต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นในเนื้อหานี้ได้
คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่เลย
สมัครสมาชิก
SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ