สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร

 06-10-2557    6,791
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร
มาตรฐานอาชีพ

ปัจจุบันอาหารไทยเป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ไม่เพียงเฉพาะชาวไทยเท่านั้นแต่รวมถึงชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะความโดดเด่นของรสชาติความประณีตในการปรุง การจัดตกแต่ง รวมถึงคุณค่าของวัตถุดิบและอาหารไทยที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ดังนั้นรัฐบาลจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารไทยและมีนโยบายส่งเสริมประเทศไทยให้พัฒนาเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลก หรือที่เรียกว่า เป็นครัวโลก โดยริเริ่มการจัดตั้งโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก ( Kitchen of the World ) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอาหารไทยในแง่มุมทางวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับประเทศ นอกจากนี้ยังส่งผลด้านบวกต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมการทางเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย 

สามารถตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร ได้ที่

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/THR

 

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ