สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้

 06-10-2557    4,043
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้
มาตรฐานอาชีพ

ประเทศไทยเป็นแหล่งพันธุกรรมไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ทางพันธุกรรมพืชมากมาย ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในการขยายตลาดส่งออกไม้ดอกไม้ประดับของประเทศไทย และเป็นการส่งเสริมอาชีพในกลุ่มธุรกิจจัดดอกไม้ (Floristry) ที่ใช้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบหลัก ในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายไม้ตัดดอก ไม้ตัดใบ ต้นไม้และไม้กระถางต่างๆ การบริการจัดดอกไม้โอกาสพิเศษในและนอกสถานที่ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของผู้บริโภค สุนทรียภาพของการจัดดอกไม้สร้างความสุขให้กับผู้คนมากมาย เพราะมนุษย์ต้องการความเป็นธรรมชาติรักสวยรักงาม ใช้ได้ในทุกโอกาส ผู้ประกอบธุรกิจจัดดอกไม้จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ มีทักษะวิชาชีพการจัดดอกไม้และสามารถให้บริการได้ตามความพึงพอใจของลูกค้าในทุกระดับ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพช่างจัดดอกไม้ในประเทศไทยให้เป็นเลิศทั้งด้านฝีมือและการบริการอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนในธุรกิจ

สามารถตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้ ได้ที่

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/FLR

 

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ